ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ลำดับ หัวข้อ รายการเอกสาร
1. รายงานการประเิมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2557 หน้าปก คำนำ สารบัญ
SAR ปีงบประมาณ 2557
2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ 2557
3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2555 - 2559 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2555 - 2559
4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
5. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
6. แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ 2557 ขออนุมัติจัดทำแผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ 2557
ขอส่งแผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ 2557
ขอส่งรายงานผลการดำเนินงาน และสรุปผลการประเิมินแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2557
7. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปกคู่มือฯ
คำนำ , สารบัญ
เนื้อหา
ขออนุมัติแก้ไขคู่มือฯ ครั้งที่ ๑
ขออนุมัติแก้ไขคู่มือฯ ครั้งที่ ๒
8. การประเิมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคระกรรมการ รร.ป.ศป. ปีงบประมาณ 2557 การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ ๑
สรุปผลการตรวจรายงานประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ ๑
การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ ๒
สรุปผลการตรวจรายงานประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ ๒
คำสั่งการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ป.ศป. ครั้งที่ ๒
9. การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ ทบ. รายงานผลการตรวจเยี่ยม การประเมินคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ประจำปี 2557 โดยคณะกรมมการ ทบ. เมื่อ 28 ก.พ.57
10. การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาของ รร.ป.ศป. ปีงบประมาณ 2557 ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑
รายงานการประชุมคระกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้่งที่ ๑
ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒
รายงานการประชุมคระกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้่งที่ ๒
ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓
รายงานการประชุมคระกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้่งที่ ๓
11. หลักสูตรการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ตารางหลักสูตรการศึกษา ปีะงบประมาณ 2557
12. อบรม / กิจกรรม / ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2557 อบรมผู้ตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
    เข้าร่วมรับฟังแถลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
    ภาพกิจกรรม ห้วงเดือน ก.พ.57 - มี.ค.57
    ภาพกิจกรรม ห้วงเดือน มี.ค.57 - เีม.ย.57
    ภาพกิจกรรม ห้วงเดือน เม.ย.57 - พ.ค.57
    ภาพกิจกรรม ห้วงเดือน พ.ค.57 - มิ.ย.57
    ภาพกิจกรรม ห้วงเดือน ก.ค.57 - ส.ค.57
    ภาพกิจกรรม ห้วงเดือน ก.ย.57 - ต.ค.57
13. สรุปผลการประเมิน แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ 2557 สรุปผลการประเมิน แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ