ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
ลำดับ หัวข้อ รายการเอกสาร
1. รายงานการประเิมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2558 - ปก , คำนำ , สารบัญ
- เนื้อหา
2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 - แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ขออนุมัติแก้ไขการจัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2555 - 2559 - นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 - คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
5. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 - คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
6. แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ 2558 - ขออนุมัติจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
- ขอส่งแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
7. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา - ปกคู่มือฯ
- คำนำ,สารบัญ
- เนื้อหา
- ขออนุมัติจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
- ขออนุมัติแจกจ่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
8. การประเิมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคระกรรมการ รร.ป.ศป. ปีงบประมาณ 2558 - การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ ๑
- สรุปผลการตรวจรายงานประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ ๑
9. การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ ทบ. อยู่ระหว่างดำเนินการ
10. การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาของ รร.ป.ศป. ปีงบประมาณ 2558 - ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้่งที่ ๑
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้่งที่ ๑
- ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้่งที่ ๒
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้่งที่ ๒
11. หลักสูตรการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 - ตารางหลักสูตรการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
12. อบรม / กิจกรรม / ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2558 - ภาพกิจกรรม เดือน ม.ค.๕๘
- ภาพกิจกรรม เดือน ก.พ.๕๘
- ภาพกิจกรรม เดือน พ.ค.๕๘
- ภาพกิจกรรม เดือน มิ.ย.๕๘
- ภาพกิจกรรม เดือน ก.ค.๕๘
- ภาพกิจกรรม เดือน ส.ค.๕๘
- ภาพกิจกรรม เดือน ก.ย.๕๘
- รร.ม.ศม.ศึกษาดูงานระบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และโครงสร้างการจัดตั้งศูนย์การศึกษาของ ศป.
- รร.ช.กช.ศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning
- รร.สพศ.ศสพ.ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา
- การอบรมผู้ตรวจ และประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘
13. สรุปผลการประเมิน แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ 2558 - สรุปผลการประิเมินแผนงาน / โครงการ ประจำปี ๒๕๕๘