ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
ลำดับ หัวข้อ รายการเอกสาร
1. รายงานการประเิมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2559 ปก , คำนำ , สารบัญ
เนื้อหา
2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ขออนุมัติแก้ไขการจัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี ๒๕๕๙
3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560 - 2564 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาำพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
5. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
6. แผนงาน / โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2559 ขออนุมัติจัดทำแผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ขอส่งแผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
7. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2559 ปกคู่มือฯ
คำนำ , สารบัญ
เนื้อหา
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
8. การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ ทบ. การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ ๑
สรุปผลการตรวจรายงานประเมินตนเอง (SAR) ครั้่งที่ ๑
9. การประเมินคุณภาพภายในโดยคณะอนุกรรมการ ทบ ปี 2559 กำหนดการประิเมินคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ ทบ.
10. การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ปี 2559 ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้่งที่ ๑
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้่งที่ ๑
ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้่งที่ ๒
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้่งที่ ๒
11. การเปิดหลักสูตรการศึกษา ปี 2559 ตารางหลักสูตรการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
12. การตรวจเยี่ยมและกิจกรรมอื่นๆ ภาพกิจกรรม เดือน ม.ค.๕๙
ภาพกิจกรรม เดือน ก.พ.๕๙
ภาพกิจกรรม เดือน มี.ค.๕๙
ภาพกิจกรรม เดือน เม.ย.๕๙
ภาพกิจกรรม เดือน พ.ค.๕๙
ภาพกิจกรรม เดือน มิ.ย.๕๙
หนังสือส่งผู้เข้ารับการอบรมผู้ตรวจ และประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
 
13. สรุปผลการประิเมิน แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สรุปผลการประเมิน แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙