ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
ลำดับ หัวข้อ รายการเอกสาร
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปก , เนื้อหา
2. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
5. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
6. แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขออนุมัติจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
7.

ร่างมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ทบ.
(อนุมัติเมื่อ ๑๒ ม.ค.๖๐)

ร่างมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ ของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐
ร่างคู่มือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ ของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐
8. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ รร.ป.ศป. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ ๑
สรุปผลการตรวจรายงานประเมินตนเอง (SAR) ครั้งที่ ๑
9. การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ ทบ. อยู่ระหว่างดำเนินการ
10. การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาของ รร.ป.ศป. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒
ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓
11. หลักสูตรการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตารางหลักสูตรการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
12. อบรม / กิจกรรม / ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภาพกิจกรรม เดือน ม.ค.๖๐
ภาพกิจกรรม เดือน พ.ค.๖๐
ภาพกิจกรรม เดือน ส.ค.๖๐
ภาพกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒
ภาพกิจกรรม การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓
ภาพกิจกรรม การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม การอบรมผู้ตรวจ และประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
13. สรุปผลการประเมิน แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สรุปผลการประเมินแผนงาน โครงการ