ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ลำดับ หัวข้อ รายการเอกสาร
๑. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑.๑ หน้าปก SAR รร.ป.ศป.ปี ๖๑
   
๑.๒ คำนำ,สารบัญ SAR รร.ป.ศป.ปี ๖๑
   
๑.๓ เนื้อหา SAR ปี ๖๑ รร.ป.ศป.
๒. แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒. แผนการดำเนินงานประกันฯ ปี ๖๒
๓. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๓. นโยบายประกันฯ ปี ๖๐-๖๔
๔. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๔.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันฯ ปี ๖๑
    ๔.๒ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประกันฯ ปี ๖๑
๕. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯภายใน ปี ๖๑
๖. แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๖. ตาราง แผนงาน-โครงการ
๗. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ๗. คู่มือประกันฯ ปี ๖๑
๘. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ รร.ป.ศป. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๘.๑ สรุปผลการตรวจฯ ปี ๖๑ ครั้งที่ ๑
๘.๒ สรุปผลการตรวจฯ ปี ๖๑ ครั้งที่ ๒
๙. การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ ทบ.  
๑๐. การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาของ รร.ป.ศป. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑๐.๑ ประชุมคณะกรรมการประกันฯ ครั้งที่ ๑
๑๐.๒ ประชุมคณะกรรมการประกันฯ ครั้งที่ ๒
๑๐.๓ ประชุมคณะกรรมการประกันฯ ครั้งที่ ๓
 
๑๑. หลักสูตรการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑๑. แผนการศึกษา รร.ป.ศป. ปี ๒๕๖๑
๑๒. อบรม / กิจกรรม / ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑๒.๑ รูปกิจกรรม เดือน ก.พ.๖๑
๑๒.๒ รูปกิจกรรม เดือน มี.ค.๖๑
๑๒.๓ รูปกิจกรรม เดือน เม.ย.๖๑
๑๒.๔ รูปกิจกรรม เดือน พ.ค.๖๑
๑๒.๕ รูปกิจกรรม เดือน ก.ค.๖๑
๑๒.๖ รูปกิจกรรม เดือน ส.ค.๖๑ - ก.ย.๖๑
๑๒.๗ รูปกิจกรรม เดือน ก.ย. - ต.ค.๖๑
๑๒.๘ รูปกิจกรรม เดือน พ.ย.๖๑
๑๒.๙ ประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติฯ AAR การประเมินคณูภาพ ปี ๖๑
    ๑๒.๑๐ ประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติฯ AAR ยศ.ทบ.
๑๓. สรุปผลการประเมิน แผนงาน / โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑๓.๑ สรุปผลการประเมิน แผนงาน-โครงการ ประจำปี ๒๕๖๑
   
๑๓.๒ ตาราง สรุปผลการประเมินแผนงาน-โครงการ ประจำปี ๒๕๖๑
๑๔. ภาพกิจกรรมการฝึก-ศึกษา
ภาพกิจกรรมการฝึก-ศึกษา โดยใช้เครื่องช่่วยฝึกปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มม.
๑๕. ฐานข้อมูลครู-อาจารย์ ของ รร.ป.ศป.  
 
ฐานข้อมูล ครู-อาจารย์
บัญชีรายชื่อ กพ.ปฏิบัติงานส่วน กศ.รร.ป.ศป.
 
อฉก.4130
 
อัตรา กพ.กศ.รร.ป.ศป.
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ครู-อาจารย์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ครู-อาจารย์
 
สรุปข้อมูล ครู-อาจารย์ กศ.รร.ป.ศป.
 
แนวทางกำหนดมาตรฐาน ครู-อาจารย์
แนวทางกำหนดมาตรฐาน ครู-อาจารย์
   
ระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณ ครู-อาจารย์