ฐานข้อมูลสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
1 รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี ๒๕๕๒
2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๓
3 แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปี๕๓ 4 นโยบาย,คำสั่ง,แผนงาน,โครงการ ปี ๕๓
5 การประชุมคณะกรรมการประกันฯ ปี ๕๓ 6 การทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์,แผนแม่บท และคู่มือต่างๆ 7 การประชุมสภาโรงเรียน 8 พิธีเปิดหลักสูตรการศึกษา
9 กิจกรรม ,,,พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๓ 10 การฝึกร่วมชั้นนายพัน ร,ม,ป,ช 11 การประเมินคุณภาพภายใน 12 การประเมินหลักสูตรการศึกษา ปี ๒๕๕๓
13 กิจกรรม ,,,ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๓ 14 กิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓ 15 การฝึก นนร.ชั้นปีที่ ๒ รร.จปร. 16 การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันฯ
17 องค์ประกอบที่ ๑ 18 องค์ประกอบที่ ๒ 19 องค์ประกอบที่ ๓ 20 องค์ประกอบที่ ๔
21 องค์ประกอบที่ ๕ 22 องค์ประกอบที่ ๖ 23 องค์ประกอบที่ ๗ 24 องค์ประกอบที่ ๘
25 องค์ประกอบที่ ๙ 26 กิจกรรมอบรมการจัดความรู้ 27 กิจกรรมพิธีอำลาชีวิตราชการข้าราชการ รร.ป. 28 กิจกรรม...

ฐานข้อมูลสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
1 รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๕๓
2 ผลการประเมินปี ๒๕๕๓
3 คู่มือประกันปี ๒๕๕๔ 4 นโยบายประกันปี ๒๕๕๔
5 แผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๔ 6 แผนงาน / โครงการ ปี ๒๕๕๔ 7 แผนแม่บท 8 คณะกรรมการประกันปี ๒๕๕๔
9 คณะกรรมการศึกษา รร.ป.ศป. 10 ประชุมคณะกรรมการประกัน 11 ประชุมสภาโรงเรียน 12 ประเมินคุณภาพภายใน รร.ป.ศป.
13 พิธีเปิด - ปิด หลักสูตรการศึกษา 14 การประเมินหลักสูตร 15 การฝึกร่วมชั้นนายพัน 16 การฝึก นนร.ชั้นปีที่ ๒
17 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 18 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 19 กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ 20 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
21 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ฯ 22 กิจกรรมอื่นๆ 23 องค์ประกอบที่ ๑ 24 องค์ประกอบที่ ๒
25 องค์ประกอบที่ ๓ 26 องค์ประกอบที่ ๔ 27 องค์ประกอบที่ ๕ 28 องค์ประกอบที่ ๖
29 องค์ประกอบที่ ๗ 30 องค์ประกอบที่ ๘ 31 องค์ประกอบที่ ๙ 32 จนท.สำนักงานประกันปี ๒๕๕๔...
ฐานข้อมูลสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
1 รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๕๕
2.แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ
3นโยบายการประกันคุณภาพฯ 4.คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
5.คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 6.แผนงาน/โครงการประกันคุณภาพฯ ปี ๒๕๕๕ 7.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๕ 8.การประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการของโรงเรียน
9.การประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ ทบ.ปี ๒๕๕๕ 10.การประชุมคณะกรรมการของโงเรียน 11.คำสั่งต่างๆ 12.การตรวจเยี่ยมและกิจกรรมอื่นๆ
13.ข้อมูลจรรยาบรรณวิชาชีพครู      
ฐานข้อมูลสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
1 รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๕๖
2.แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ
3นโยบายการประกันคุณภาพฯ 4.คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
5.คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ 6.แผนงาน/โครงการประกันคุณภาพฯ ปี ๒๕๕๖ 7.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๖ 8.การประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการของโรงเรียน
9.การประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ ทบ.ปี ๒๕๕๖ 10.การประชุมคณะกรรมการของโงเรียน 11.การเปิดหลักสูตรการศึกษาฯ 12.การตรวจเยี่ยมและกิจกรรมอื่นๆ
13.สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ      

 

1 รายงานการประเมินตนเองSAR ปี ๒๕๕๒ หน้าปก,คำนำ,สารบัญ SAR รร.ป.ศป.ปี๕๒
  SARปี 52 รร.ป.ศป. (ส่ง ยศ.ทบ.)
TOP
   
ฺ2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๓ หน้าปก คำนำ สารบัญ คู่มือปี๒๕๕๓
  แผนภูมิระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี๒๕๕๓
 
TOP
   
3 แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปี ๒๕๕๓ แผนการดำเนินงานประกันปี๒๕๕๓
  ตารางกำหนดงานประกันปี๒๕๕๓
 
TOP
   
4 นโยบาย,คำสั่ง,แผนงาน,โครงการ ปี ๒๕๕๓ นโยบายประกันคุณภาพ รร.ป.ศป.ปี๕๓
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันปี๕๓
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปี๕๓
  แผนงานโครงการปี๕๓
  คำสั่งแต่งตั้ง จนท ประจำ สปศ 19 มค.53
  ผนวก ก รายชื่อคณะทำงานประกอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปี๕๓
  หนังสือประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการประกันฯ(ก.ค.๕๓)
  หนังสือประเมินระบบและกลไกการประกันฯ(ก.ค.๕๓)
  หนังสือประเมินแผนงานประกัน
  หนังสือประเมินโครงการประกัน
  หนังสือประเมินโครงการพัฒนาเครือข่าย
 
TOP
   
5 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและบุคลากรปี ๒๕๕๓ ขออนุมัติประชุมครั้งที่1ปี ๕๓(21มค.53)
  ประชุมครั้งที่1ปี ๕๓.ppt
  ภาพการประชุมคณะกรรมการและบุคลากรครั้งที่๑
 
TOP
   
6 การทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์,แผนแม่บทและคู่มือต่างๆ นำเรียนวิสัยทัศน์ปี๕๓
  การวิเคราะห์แนวทางจัดทำวิสัยทัศน์ปี๕๓ผ่านสภาโรงเรียน
  สรุปขั้นตอนการปรับปรุงวิสัยทัศน์ปี๕๓โดคณะกรรมการสภาโรงเรียนโดยรอง ผบ.
  แผนแม่บท ปี 50-54
  คู่มือแฟ้มภาระงาน
  คู่มือการประเมินคุณภาพ
  คู่มือวิจัย รร.ป.ศป
  คู่มือปฏิบัติงาน สปศฯ
  คู่มือ อจ.ที่ปรีกษา
 
TOP
   
7 การประชุมสภาโรงเรียน ภาพกิจกรรมการประชุมสภาโรงเรียนและมอบรางวัลครูอาจารย์ดีเด่น
  ภาพกิจกรรมประชุมสภา
  ภาพกิจกรรมมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น
 
 
TOP
   
8 พิธีเปิดหลักสูตรการศึกษา พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน ป รุ่นที่ ๖๑
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรผู้ตรวจการทางอากาศ รุ่นที่ ๙
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบแผนที่ ป รุ่นที่ ๓๐
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารลาดตระเวนและแผนที่ รุ่นที่ ๑๖
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรอบรมวิชาทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ ๒๘
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบสิบชั้น ป. รุ่นที่ ๓๕
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารการยิงสนับสนุน รุ่นที่ ๕
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ครูทหาร รุ่นที่ ๑
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ส.ประสานการยิงสนับสนุน รุ่นที่ ๑
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่เหล่า ป. รุ่นที่ ๒๖
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ตรวจอากาศ รุ่นที่ ๘
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรช่างซ่อมยานยนต์ล้อ รุ่นที่ ๑๘
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร การเคลื่อนย้ายร้อย ป.ด้วย อล.๔๗ รุ่นที่ ๓
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบยุทธการและการข่าว รุ่นที่ ๑๐
  พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร หลักยิง ป.(น.) รุ่นที่ ๕
 
 TOP
   
9 กิจกรรม...พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๓ พิธีไหว้ครูปี๕๓
 
 TOP
   
10 การฝึกร่วมชั้นนายพัน ร,ม,ป,ช พิธีเปิดการฝึกร่วมชั้นนายพัน ร,ม,ป,ช
 
 TOP
   
11 การประเมินจากคณะกรรมการ ทบ. ประชุมแก้ไขข้อบกพร่อง
  ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ทบ.
  ภาพการประเมิน ทบ.ปี ๕๓
  ภาพการประเมินภายใน รร.ป.ศป.ครั้งที่๑ ปี๕๓
  รายงานการประชุมเมื่อ ๑๒ มี.ค.๕๒
  หนังสือขอเชิญประชุมแก้ไขข้อบกพร่อง
การประเมินภายใน รร.ป.ศป.ครั้งที่๑ รายงานผลการประเมิน
  สรุปผลการประเมินใหม่
  สรุปแนวทางกำหนดประเด็น
  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๑
  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๒
  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๓
  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๔
  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๕
  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๖
  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๗
  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๘
  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๙
  คำสั่งการประเมินคุณภาพภายใน
  ภาพกิจกรรมการเปิดการประเมินคุณภาพภายใน
 
 TOP
   
12 การประเมินหลักสูตรการศึกษา ปี ๒๕๕๓ การประเมินหลักสูตร
 
TOP
   
13 กิจกรรม...ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๓ การทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๓
 
TOP
   
14 กิจกรรม...งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓ งานวันเด็กปี ๕๓
 
TOP
   
15 การฝึก นนร.ชั้นปีที่ ๒ รร.จปร. การฝึก นนร.ชั้นปีที่ ๒ รร.จปร.
 
TOP
   
16 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา 1
ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา 2
ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ (รร.ร.ศร.เยี่ยมชม)
ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ (รร.ม.ศร.เยี่ยมชม)
 
TOP
   
17 องค์ประกอบที่ ๑ องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท
 
TOP
   
18 องค์ประกอบที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน
 
TOP
   
19 องค์ประกอบที่ ๓ องค์ประกอบที่ ๓ การพัฒนาผู้เรียน
 
TOP
   
20 องค์ประกอบที่ ๔ องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย ผลงานทางวิชากา งานสร้างสรรค์
 
TOP
   
21 องค์ประกอบที่ ๕ องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม
 
TOP
   
22 องค์ประกอบที่ ๖ องค์ประกอบที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์กรทหาร
 
TOP
   
23 องค์ประกอบที่ ๗ องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
 
TOP
   
24 องค์ประกอบที่ ๘ องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
 
TOP
   
25 องค์ประกอบที่ ๙ องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
 
TOP
   
26 กิจกรรมอบรมการจัดความรู้. หนังสือการจัดการความรู้
สรุปผลการประเมินการจัดการความรู้
ภาพการอบรมการจัดการความรู้
 
TOP
27 กิจกรรมพิธีอำลาชีวิตราชการข้าราชการ ขออนุมัตินำเอกสารและภาพถ่ายลงเน็ต
  คำสั่งโรงเรียนผู้ที่จะเกษียณ
  ภาพกิจกรรม
 
TOP
   
28 กิจกรรม...  
 
TOP


1 รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๕๓  
   
TOP
   
ฺ2 ผลการประเมินปี ๒๕๕๓  
   
   
 
TOP
   
3 คู่มือประกันปี ๒๕๕๔  
   
 
TOP
   
4 นโยบายประกันปี ๒๕๕๔ หนังสือเวียน
  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
 
TOP
   
5 แผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๔ นำเรียนแผนและตารางกำหนดงานปี ๕๓
  แผนการดำเนินงานประกันปี ๒๕๕๔
  ตารางกำหนดงานประกันคุณภาพการศึกษา
 
TOP
   
6 แผนงาน / โครงการปี ๒๕๕๔  
 
TOP
   
7 แผนแม่บท แผนแม่บทปี ๕๐ - ๕๔
 
TOP
   
8 คณะกรรมการประกันปี ๒๕๕๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปี ๕๔
 
 TOP
   
9 คณะกรรมการศึกษา รร.ป.ศป. ระเบียบ รร.ป.ศป.ว่าด้วยคณะกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
 
 TOP
   
10 ประชุมคณะกรรมการประกัน  
 
 TOP
   
11 ประชุมสภาโรงเรียน.  
 
 TOP
   
12 ประเมินคุณภาพภายใน รร.ป.ศป.  
 
TOP
   
13 พิธีเปิด - ปิดหลักสูตรการศึกษา  
 
TOP
   
14 การประเมินหลักสูตร  
 
TOP
   
15 การฝึกร่วมชั้นนายพัน  
 
TOP
   
16 การฝึก นนร.ชั้นปีที่ ๒  
 
 
 
 
TOP
   
17 กิจกรรมพิธีไหว้ครู  
 
TOP
   
18 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  
 
TOP
   
19 กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่  
 
TOP
   
20 กิจกรรมววันสำคัญทางศาสนา  
 
TOP
   
21 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ฯ  
 
TOP
   
22 กิจกรรมอื่นๆ  
 
TOP
   
23 องค์ประกอบที่ ๑ องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนแม่บท
 
TOP
   
24 องค์ประกอบที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน
 
TOP
   
25 องค์ประกอบที่ ๓ องค์ประกอบที่ ๓ การพัฒนาผู้เรียน
 
TOP
   
26 องค์ประกอบที่ ๔ องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
  งานวิจัยในชั้นเรียน
  งานวิจัยเพื่อพัฒนา
  ปกนอก ปกใน
  บทคัดย่อ
  ประกาศคณูปการ
  สารบัญ ตารางภาพ
  บทที่ ๑
  บทที่ ๒
  บทที่ ๓
  บทที่ ๔
  บทที่ ๕
  บรรณานุกรม
ภาคผนวก แบบสอบถาม
ประวัติ
 
TOP
   
27 องค์ประกอบที่ ๕ องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม
   
   
 
TOP
   
28 องค์ประกอบที่ ๖ องค์ประกอบที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
TOP
   
29 องค์ประกอบที่ ๗ องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
 
TOP
   
30 องค์ประกอบที่ ๘ องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
 
 
 
TOP
   
31 องค์ประกอบที่ ๙ องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
   
   
 
TOP
   
32 จนท.สำนักงานประกัน ปี ๒๕๕๔. คำสั่งแต่งตั้ง จนท.ประจำ สปศ.
 
TOP
   
   
๑.รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายงานประเมินตนเอง SAR ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   
๒.แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ . ๑.นำเรียนแผนและกำหนดการ
  ๒.แผนการดำเนินการประกันปี ๒๕๕๕
  ๓.ตารางกำหนดงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๕
  ๔.แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๖
 
TOP
   
๓.นโยบายการประกันคุณภาพฯ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๕
  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
 
TOP
   
๔.คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ คณะกรรมการประกันคุณภาพ ฯ ปี ๒๕๕๕
  คณะกรรมการประกันคุณภาพ ฯ ปี ๒๕๕๖
 
TOP
   
๕.คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ปี ๒๕๕๕
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ปี ๒๕๕๖
 
TOP
   
๖.แผนงาน/โครงการประกันคุณภาพฯ ปี ๒๕๕๕ ตารางแผนงาน / โครงการ
  แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ รร.ป.ศป.
  โครงการประกันฯ ภายใน
  โครงการประชาสัมพันธ์ หลักการ แนวคิด และวิธีการ ทำงานประกันฯ
  โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาความรู้ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลางฯ
  แผนงานการพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษาของ รร.ป.ศป.
  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประเมินผล
  โครงการพัฒนารูปแบบและวิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 
TOP
   
๗.คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๕ คู่มือประกันคุณภาพกาารศึกษา ปี ๒๕๕๕
 
TOP
๘.การประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการของโรงเรียน . การประเิมิน โดยคณะกรรมการ รร.ป.ศป. ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒
 
TOP
   
๙. การประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ ทบ.ปี ๒๕๕๕ การประิิเมินโดยคณะกรรมการ ทบ. ปี ๒๕๕๕
 
TOP
   
๑๐.การประชุมคณะกรรมการของโงเรียน การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
 
TOP
   
๑๑.คำสั่งต่างๆ คำสั่งแต่งตั้ง จนท.ประจำ สนง.ประกันฯ
 
TOP
   
๑๒.การตรวจเยี่ยมและกิจกรรมอื่นๆ รร.ม.ศม.ขอเข้ามาศึกษา ดูงานด้านประกันฯ
 
TOP
๑๓.ข้อมูลจรรยาบรรณวิชาชีพครู ข้อมูลจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 
TOP
   
๑.รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
   
๒.แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ . แผนการดำเนินงานประกันฯ ปี ๒๕๕๖
 
TOP
   
๓.นโยบายการประกันคุณภาพฯ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
 
 
TOP
   
๔.คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ แก้ไขคำสั่งคณะทำงานประกันฯ ประจำปี ๒๕๕๖
  แก้ไขคำสั่งคณะทำงานประกันฯ ประจำปี ๒๕๕๖ องค์ ๒
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันฯ ประจำปี ๒๕๕๖
 
TOP
   
๕.คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประิเมินคุณภาพฯ ประจำปี ๒๕๕๖
   
 
TOP
   
๖.แผนงาน/โครงการประกันคุณภาพฯ ปี ๒๕๕๖ แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ป.ศป.
  โครงการประชาสัมพันธ์หลักการแนวคิด
  โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาความรู้
  แผนงานพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษา
  โครงการพัฒนารูปแบบและวิธีการวัดผล
  โครงการระบบสารสนเทศด้านการประเมินผล
  ตารางแผนงาน-โครงการ
 
TOP
   
๗.คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๖ คู่มือการประกันฯ
  ใบแทรก
 
TOP
๘.การประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการของโรงเรียน . สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการโรงเรียน
 
TOP
   
๙. การประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ ทบ.ปี ๒๕๕๖ การประิิเมินโดยคณะกรรมการ ทบ. ปี ๒๕๕๖
  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขจากผลการประเมินฯปี ๒๕๕๖
   
 
TOP
   
๑๐.การประชุมคณะกรรมการของโงเรียน หนังสือขออนุมัติประชุมคณะกรรมการประกัน ปี ๕๖ ครั้งที่ ๓
  สรุปผลการตรวจรายงานการประเมินผลตนเอง ปี ๕๖ ครั้งที่ ๑
  หนังสือรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันฯ ปี ๕๖ ครั้งที่ ๑
  หนังสือขออนุมัติจัดการประชุมคณะกรรมการประกันฯ ปี ๕๖ ครั้งที่ ๔
  สรุปผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง ปี ๕๖ ครั้งที่ ๒
  หนังสือสรุปรายงานการประชุมสรุปผลการประเมินฯ ภายใน ปี ๕๖ ครั้งที่ ๒
 
TOP
   
๑๑.การเปิดหลักสูตรการศึกษา ปี ๒๕๕๖  
 
TOP
   
๑๒.การตรวจเยี่ยมและกิจกรรมอื่นๆ ผลการสัมมนาด้านงานประกันคุณภาพฯ ปี ๒๕๕๖
  รร.กส.กส.ทบ.ขอศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา
  หนังสือประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.(รร.ป.ศป.ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ)
  การเผยแพร่จรรยาบรรณ ครู-อาจารย์
   
๑๓.สรุปผลการประเิมินแผนงาน/โครงการ สรุปแผนการงาน/โครงการ
  ตาราง แผนงาน โครงการ
 
TOP