ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประิเมินผล
1. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประิเมินผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก พ.ศ. 2542
2. ระเบียบ รร.ป.ศป. ว่าด้วยกำกับดูแลการวัดผล และประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2533
3. ระเบียบ ยศ.ทบ. ว่าด้วยคะแนนความประพฤติ และการลงทัณฑ์ นายสิบนักเรียน พ.ศ. 2535
4. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการกำหนดคะแนนความประพฤติ และการตัดคะแนนความประพฤติ นทน. และ นสน. พ.ศ.2518
คำสั่งเปิดปิด และผลการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
ลำดับ หลักสูตร คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
1. ชั้นนายพัน ป.รุ่นที่ ๖๕ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
2. อบรมวิชาทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ ๓๒ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
3. การซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารขั้นหน่วย รุ่นที่ ๑๕ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
4. หลักยิง ป.(น.) รุ่นที่ ๖ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
5. ชั้นนายพัน ป.รุ่นที่ ๖๕ (E-Learning) คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
6. นายสิบแผนที่ ป.รุ่นที่ ๓๒ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
7. นายสิบชั้นต้น ป.รุ่นที่ ๓๙ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
8. ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ รุ่นที่ ๒๐ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
9. ชั้นนายร้อย ป.รุ่นที่ ๗๐ (E-Learning) คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
10. นายสิบอาวุโส ป.รุ่นที่ ๖๓ (E-Learning) คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
11. การปรับการยิง ป.โดยใช้เครื่องช่วยฝึก รุ่นที่ ๒๔ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
12. ปฐมนิเทศ น.ใหม่ เหล่า ป.รุ่นที่ ๓๐ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
13. ชั้นนายร้อย ป.รุ่นที่ ๗๐ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
14. นายสิบอาวุโส ป.รุ่นที่ ๖๓ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
     
คำสั่งเปิดปิด และผลการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
ลำดับ หลักสูตร คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
1. นายสิบสื่อสาร ป.รุ่นที่ ๒๗ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
2. ชั้นนายพัน ป.รุ่นที่ ๖๖ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
3. อบรมวิชาทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ ๓๓ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
4. นายสิบชั้นต้น ป.รุ่นที่ ๔๐ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
5. ชั้นนายร้อย ป.รุ่นที่ ๗๑ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
6. นายสิบอาวุโส ป.รุ่นที่ ๖๔ (ศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์) คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
7. นายสิบอาวุโส ป.รุ่นที่ ๖๔ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
     
คำสั่งเปิดปิด และผลการศึกษา ปีงบประมาณ 2559
ลำดับ หลักสูตร คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
1. ชั้นนายพัน ป.รุ่นที่ ๖๗ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
2. ชั้นนายร้อย ป.รุ่นที่ ๗๒ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
3. นายสิบอาวุโส ป.รุ่นที่ ๖๕ (ศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์) คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
4. นายสิบอาวุโส ป.รุ่นที่ ๖๕ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
5. นายสิบชั้นต้น ป.รุ่นที่ ๔๑ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
6. อบรมวิชาทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ ๓๔ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
7. การใช้เครื่องบินเล็กเป้าบินบังคับด้วยวิทยุ รุ่นที่ ๓ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
     
คำสั่งเปิดปิด และผลการศึกษา ปีงบประมาณ 2559
ลำดับ หลักสูตร คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
1. ชั้นนายพัน ป.รุ่นที่ ๖๘ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
2. นายสิบอาวุโส ป.รุ่นที่ ๖๖ (ศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์) คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
3. อบรมวิชาทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ ๓๕ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
4. นายสิบอาวุโส ป.รุ่นที่ ๖๖ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
5. นายสิบกำลังพลและส่งกำลัง รุ่นที่ ๑๑ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
6. นายสิบยานยนต์ ป.รุ่นที่ ๒๑ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
7. ชั้นนายร้อย ป.รุ่นที่ ๗๓ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
8. หลักยิง ป.(ส.)รุ่นที่ ๒๑ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
9. นายสิบชั้นต้น ป.รุ่นที่ ๔๒ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
10. การซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารขั้นหน่วย รุ่นที่ ๑๖ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
11. นายสิบแผนที่ ป.รุ่นที่ ๓๓ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
12. นายสิบประสานการยิงสนับสนุน รุ่นที่ ๒ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา
13. ปฐมนิเทศนายทหารใหม่เหล่า ป.รุ่นที่ ๓๒ คำสั่งเปิดปิด+ผลการศึกษา