samplesamplesamplesamplesamplesamplesample

หนังสือเรียน กศน. หลักสูตร 2551


สาระทักษะการเรียนรู้

1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001 ประถม คลิกที่นี่

2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่

3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่


สาระความรู้พื้นฐาน

4. คณิตศาสตร์ พค 11001 ประถม คลิกที่นี่

5. คณิตศาสตร์ พค.21001 ม.ต้น คลิกที่นี่

6. คณิตศาสตร์ พค 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่

7. ภาษาไทย พท 11001 ประถม คลิกที่นี่

8. ภาษาไทย พท 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่

9. ภาษาไทย พท 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่

10. วิทยาศาตร์ พว 11001 ประถม คลิกที่นี่

11. วิทยาศาตร์ พว 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่

12. วิทยาศาตร์ พว 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่

13. อังกฤษ พต 11001 ประถม คลิกที่นี่

14. อังกฤษ พต 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่

15. อังกฤษ พต 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่


สาระการประกอบอาชีพ

16. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003 ประถม คลิกที่นี่

17. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003 ม.ต้น คลิกที่นี่

18. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003 ม.ปลาย คลิกที่นี่

19. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 ประถม คลิกที่นี่

20. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่

21. ช่องทางการขยายอาชีพ อช 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่

22. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002 ประถม คลิกที่นี่

23. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002 ม.ต้น คลิกที่นี่

24. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002 ม.ปลาย คลิกที่นี่


สาระทักษะการดำเนินชีวิต

25. ศิลปศึกษา ทช 11003 ประถม คลิกที่นี่

26. ศิลปศึกษา ทช 21003 ม.ต้น คลิกที่นี่

27. ศิลปศึกษา ทช 31003 ม.ปลาย คลิกที่นี่

28. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001 ประถม คลิกที่นี่

29. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่

30. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่

31. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002 ประถม คลิกที่นี่

32. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002 ม.ต้น คลิกที่นี่

33. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002 ม.ปลาย คลิกที่นี่


สาระการพัฒนาสังคม

34. สังคมศึกษา สค 11001 ประถม คลิกที่นี่

35. สังคมศึกษา สค 21001 ม.ต้น คลิกที่นี่

36. สังคมศึกษา สค 31001 ม.ปลาย คลิกที่นี่

37. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 11002 ประถม คลิกที่นี่

38. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002 ม.ต้น คลิกที่นี่

39. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002 ม.ปลาย คลิกที่นี่

40. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003 ประถม คลิกที่นี่

41. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 21003 ม.ต้น คลิกที่นี่

42. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003 ม.ปลาย คลิกที่นี่