โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีที่ตั้ง ณ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้จัดตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนา มาตลอดเวลาซึ่งจะนำมากล่าวเฉพาะส่วนที่สามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้ดังนี้

ปี 2455 ได้จัดตั้งโรงเรียนปืนใหญ่ขึ้นที่ จ.พระนคร โดยมี พ.ท.ม.จ.มงคล ประวัติ เป็นผู้บังคับการโรงเรียนทหารปืนใหญ่และได้เปิดการศึกษาให้นายทหารชั้นยศ ร.ท. – พ.ท.และนายทหารฝึกหัดราชการชุดที่ 1 (ยังไม่แบ่งเป็นเหล่า ป.) จำนวน 11 นายเป็นรุ่นแรก และ เปิดการศึกษาให้นายทหารฝึกหัดราชการชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ในปีถัดมาตามลำดับ
ปี 2457 - 2458 ได้จัดตั้งกองสนามยิงปืนใหญ่ที่ ต.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมสนามยิงปืนใหญ่ที่ ต.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี และเปิดการศึกษานายทหารฝึกหัด ราชการชุดที่ 4 จำนวน 15 นาย ที่ จ.ลพบุรี
ปี 2460 ได้จัดตั้งโรงเรียนทหารปืนใหญ่ โดยมี ร.อ.ม.จ.นิลประภัศร เกษมศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านแรก รวมทั้งจัดตั้งกองร้อยนักเรียนนายสิบปืนใหญ่เป็นสถานที่ศึกษาของนักเรียนนายสิบปืนใหญ่ โดยมี ร.ท.แช่ม คล่องเชิงปืนเป็นผู้บังคับกองร้อยคนแรก
ปี 2466 แปรสภาพโรงเรียนทหารปืนใหญ่ เป็น แผนกโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ขึ้นตรงต่อกรมจเรปืนใหญ่ทหารบก จ.พระนคร และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก
ปี 2475 กรมจเรทหารปืนใหญ่ เปลี่ยนชื่อเป็น กองบังคับการทหารปืนใหญ่ ขึ้นตรงต่อกองทัพบก และได้ย้ายแผนกโรงเรียนทหารปืนใหญ่จาก ต.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี มาตั้งที่ จ.พระนคร และแปรสภาพแผนกโรงเรียนทหารปืนใหญ่ที่ จ.ลพบุรี เป็นกองสนามยิงปืน มีหน้าที่ฝึกสอนนักเรียนนายสิบปืนใหญ่โดยเปิดการศึกษานักเรียนนายสิบปืนใหญ่จำนวน150 นาย
ปี 2478 ได้รวมแผนกโรงเรียนทหารปืนใหญ่ที่ จ.พระนคร กับกองสนามยิงปืน ที่ จ.ลพบุรี เป็น กองโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ปี 2495 ได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาระบบและการจัดหน่วยทั้งปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานให้เป็นตามระบบของสหรัฐอเมริกา โรงเรียนทหารปืนใหญ่จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาให้ทันสมัยตามแบบสหรัฐอเมริกาเช่นกัน และในปีนี้เองโรงเรียนทหารปืนใหญ่จึงได้จัดตั้งกองการศึกษาโรงเรียน ทหารปืนใหญ่ ให้เป็นหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ตามคำสั่ง กห.(พิเศษ) ที 59/23640 ลง 19 พ.ย.95 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2491 (ครั้งที่ 53)
ปี 2497 จัดตั้งกรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่ให้เป็นหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ตามคำสั่ง กห.ลับ (เฉพาะ) ที่ 41/10630 เรื่อง แก้ไขอัตรากองทัพบก 2491 (ครั้งที่ 73) ลง 11 พ.ค.2497 และให้การฝึกศึกษาแก่กำลังพลของเหล่าทหารปืนใหญ่เรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน