หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ หลักสูตรการศึกษาที่ ทบ.อนุมัติ

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
๑. ชั้นนายพันทหารปืนใหญ่
๒. ชั้นนายร้อยทหารปืนใหญ่
๓. นายสิบอาวุโสทหารปืนใหญ่
๔. นายสิบชั้นต้นทหารปืนใหญ่

หลักสูตรเฉพาะหน้าที่และเพิ่มพูนความรู้
๑. นายทหารยานยนต์ทหารปืนใหญ่
๒. นายทหารลาดตระเวนและแผนที่ทหารปืนใหญ่
๓. นายทหารสื่อสารทหารปืนใหญ่
๔. ปฐมนิเทศนายทหารใหม่เหล่า ป.
๕. หลักยิงปืนใหญ่สนามสำหรับนายทหารสัญญาบัตร
๖. นายทหารการยิงสนับสนุน
๗. การพัฒนาครูโรงเรียนทหารสำหรับนายทหารสัญญาบัตร
๘. การใช้เครื่องคำนวณในกิจการทหารปืนใหญ่
๙. ยุทธวิธี,เทคนิคและบริการข่าวสารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
๑๐.ผู้ตรวจการณ์ทางอากาศสำหรับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
๑๑. การตรวจอากาศทหารปืนใหญ่สำหรับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
๑๒. การปรับการยิงปืนใหญ่โดยทหารพลรบสำหรับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
๑๓. การปรับการยิงปืนใหญ่โดยใช้เครื่องช่วยฝึกสำหรับนายทหารประทวน
๑๔. สงครามทุ่นระเบิด
๑๕. การอบรม ผบ.หน่วยและฝ่ายอำนวยการ
๑๖. นายสิบสื่อสารทหารปืนใหญ่
๑๗. นายสิบยานยนต์ทหารปืนใหญ่
๑๘.ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ
๑๙. นายสิบแผนที่ทหารปืนใหญ่
๒๐.หลักยิงปืนใหญ่สนามนายทหารประทวน
๒๑. การอบรมวิชาทหารปืนใหญ่
๒๒. ช่างซ่อมปืนใหญ่สนามระดับหน่วยสำหรับนายทหารประทวน
๒๓. การใช้ ปกร.28 ขนาด 130 มม. สำหรับนายทหารประทวน
๒๔. พัฒนาครูโรงเรียนทหารสำหรับนายทหารประทวน
๒๕. ช่างซ่อมอาวุธเบาขั้นที่ ๑ – ๒
๒๖. นายสิบยุทธการและการข่าว
๒๗. พลวิทยุโทรเลขความเร็วปานกลาง
๒๘. การซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารประเภทขั้นหน่วย
๒๙. นายสิบกำลังพลและส่งกำลัง

หลักสูตรการผลิตกำลังพล
๑. นักเรียนนายสิบทหารปืนใหญ่
๒. นายทหารชั้นผู้บังคับหมวดทหารปืนใหญ่ นศท.หรือผู้จบอนุปริญญา,ปริญญา
๓. ชั้นผู้บังคับหมวดทหารปืนใหญ่ (จ.ส.อ.เลื่อนฐานะเป็นนายทหารกรณีพิเศษ)