การบริการทางวิชาการแก่สังคมปี ๕๕

สรุปประเมินผลกิจกรรมตามแผนงานการบริการทางวิชาการ
  • การบรรยายสรุปและสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์ เหล่า ป. ณ สนามยิงปืนใหญ่เขาพุโลน เมื่อ ๑๕ พ.ย.๕๕
มื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๒ คณะนักศึกษาและคณาจารย์จาก วปอ, วทบ.,รร.สธ.ทบ.และคณะนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดลพบุรี ได้เข้ารับชมกรบรรยายสรุปและสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์ เหล่า ป. ณ สนามยิงปืนใหญ่เขาพุโลน ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายคุณลักษณะอาวุธ, การยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริงและการสาธิตการยกหิ้ว ป. ด้วยอากาศยานของ ทบ.
 

   

   

   

   

   
  • การสนับสนุนการฝึกศึกษาให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๒ เมื่อ ๒๑ ม.ค.๕๕- ๓ ก.พ.๕๕
รร.ป.ศป.จัดสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่สนามและทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปี่ที่ ๒ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการยิงปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานด้วยกระสุนจริง
   

   

   

   

   
  • การสนับสนุนการฝึกยิงกระสุนพิเศษให้กับหน่วย ป. เมื่อ ๑๖ - ๒๐ ก.ค.๕๕

รร.ป.ศป.จัดสนับสนุนการฝึกยิงกระสุนพิเศษ ให้กับหน่วย ป.ทั่วประเทศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

   
  • จัดอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนหลักสูตรช่างอากาศยานจาก ศูนย์การบินทหารบก
นักเรียนหลักสูตรช่างอากาศยาน ศูนย์การบินทหารบกได้เข้าอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนทหารปืนใหญ่ เมื่อ ๑๙ - ๒๓ ธ.ค.๕๔ รวม ๒๐ ชั่วโมง
   
  • จัดอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนหลักสูตศิษย์การบินทหารบก ศูนย์การบินทหารบก
นักเรียนหลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ศูนย์การบินทหารบกได้เข้าอบรมวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ เมื่อ ๑๐ - ๑๔ ก.ย.๕๕ รวม ๒๐ ชั่วโมง
   
 
 
เนื้อหาการศึกษาวิชาเครื่องจักรคำนวณเบื้องต้น
1. รุ้จักการทำงานเว็บเพจเบื้องต้น
2. สร้างเว็บเพจเบื้องต้น
3. แต่งเติมเว็บเพจด้วยกราฟฟิก
4. การเชื่อมโยง
5. การอัพโหลดไฟล์สู่เว็บไซต์
 
  • โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
รร.ป.ศป. ได้จัดทำการโครงการอบรมเยาวชนขึ้นเมื่อ ๓๐ เม.ย. - ๔ พ.ค.๕๕ ทำการอบรมวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังช่วยให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
   
เอกสารประกอบการอบรมวิชาภาษาอังกฤษ
สรุปประเมินผลโครงการอบรมเยาวชน ปี ๕๒